Thursday, February 5, 2009

kuch nahi to (GEET )HINDI

Phardo tootkar bikhro
Patho par,rahgeero or ratho par
Shabd artho par
Shilayen vaikhabar hai.
Phardo tootkar bikhro---
vikhndit ho gaye hai-drisya,
Or samprikat sai aaghat
Totai-gire hai cshan
Laguta dho rahai pran-paat,
Katuta nai bujhyai hai
Rakhai jo deep kadho par
pukaro door tak bikhro
Dishain

No comments:

Post a Comment